POT – Công bố thông tin

Home/quan hệ công chúng/POT – Công bố thông tin

POT – Công bố thông tin:

1. CV số 83/CV – HĐQT ngày 04.02.2021 về công bố thông tin nghị quyết HĐQT ngày 04/02/2021.

2. NQ số 11/NQ – HĐQT nghị quyết hội đồng Quản trị ngày 04/02/2021.

Nội dung chi tiết ở file đính kèm.