POT – Công bố thông tin

POT – Công bố thông tin:

1. CV số 330/CV – HĐQT: CBTT nghị quyết HĐQT về việc cử anh Phạm Cao Thắng làm người đại diện theo ủy quyền 100% phần vốn của Postef tại công ty TNHH Liên doanh  Lào – Việt.

2. Nghị quyết số 35/NQ – HĐQT

Nội dung chi tiết ở file đính kèm.