POT – Công bố thông tin

POT – Công bố thông tin:

1.  CV số 429/CV- HĐQT  công bố thông tin báo cáo quản trị công ty sáu tháng đầu năm 2021 kèm theo báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 và BCQT số 424/BCQT- POSTEF

2. CV số 430/CV- HĐQT  công bố thông tin  cổ đông nhà nước cổ đông lớn kèm theo  danh sách cổ đông nhà nước cổ đông lớn và BC số 426/BC – POSTEF

Nội dung chi tiết ở file đính kèm.