POT – Công bố thông tin

POT – Công bố thông tin:

1. CV số 432/CV- HĐQT công bố thông tin báo cáo tài chính quý 2/2021 ( riêng)

2. Báo cáo tài chính quý 2 ( riêng) và CV số 427/CV – HĐQT v/v giải trình chênh lệch lợi nhuận tăng so với cùng kỳ năm trước.

Nội dung chi tiết ở file đính kèm.