POT – Công bố thông tin

POT – Công bố thông tin:

1.  Công văn số 709/CV – HĐQT ngày 29/12/2021 công bố thông tin nghị quyết Hội đồng quản trị sô 132/NQ- HĐQT ngày 28/12/2021

2. Nghị quyết Hội đồng quản trị sô 132/NQ- HĐQT ngày 28/12/20211

3. Công văn số 710/CV – HĐQT ngày 29/12/2021 công bố thông tin : Thông báo số 701/TB ngày 28/12/2021 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

4.  Thông báo số 701/TB ngày 28/12/2021 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự Đại hội đồng cổ đông năm 2022.1

5. Công văn số 711/CV – HĐQT ngày 29/12/2021 công bố công văn số 702/CV – HĐQT thông báo ngày chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ TN2022 và thời gian họp.

6.  Công văn số 702/CV – HĐQT thông báo ngày chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ TN2022 và thời gian họp

Nội dung chi tiết ở file đính kèm.