POT – Công bố thông tin

1. Báo cáo tài chính Riêng Quý 4 -2022.

2. Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4 – 2022.

3. CV 01KT/CV-HĐQT giải trình chênh lệch lợi nhuận tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước.

Nội dung chi tiết ở file đính kèm.