POT – Công bố thông tin

1.BCTC kiểm toán Hợp nhất 2022.

2.CV số 48/CV-HĐQT giải trình BCTC HN v/v lợi nhuận cùng kỳ tăng hơn 10% cùng kỳ năm ngoái.

3.BCTC kiểm toán Riêng 2022.

4.CV số 49/CV-HĐQT giải trình BCTC R v/v lợi nhuận cùng kỳ tăng hơn 10% cùng kỳ năm ngoái.

Nội dung chi tiết ở file đính kèm.