POT – Công bố thông tin

1.Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2 – 2023

2.Báo cáo tài chính Riêng Quý 2– 2023.

3. Công văn số 206/CV-HĐQT  giải trình v/v chênh lệch 10% so với cùng kỳ năm trước của BCTC Riêng Quý 2 – 2023.

4. Công văn số 207/CV-HĐQT  giải trình v/v chênh lệch 10% so với cùng kỳ năm trước của BCTC Hợp nhất Quý 2 – 2023.

Nội dung chi tiết ở file đính kèm.