Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết  (6 tháng đầu năm 2020).

Chi tiết các  thông tin liên quan  ở file đính kèm dưới đây.

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2020