Báo cáo tài chính 2019 và công văn giải trình chênh lệch trước và sau soát xét  BCTC 2019

BCTC 2019 – R
BCTC hợp nhất 2019
Công văn giải trình BCTC 2019 – R
Công văn giải trình BCTC 2019 – HN