Báo cáo tài chính bán niên 2018 bao gồm các nội dung thống kê về tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn, tổng doanh thu, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính, tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính…
Tài liệu liên quan :

Báo cáo tài chính bán niên 2018 công ty mẹ
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2018