Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và biên bản kiểm phiếu 2020.

Biên bản kiểm phiếu 2020
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông