Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020.

Xem chi tiết ở file đính kèm.

Dự thảo điều lệ công ty
Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty trình ĐHĐCĐ năm 2020
Báo cáo tài chính hợp nhất 2019
Dự thảo QC đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, BKS
Báo cáo Ban kiểm soát
Thư mời cổ đông
Mẫu giấy Uỷ quyền
Mẫu giấy đăng ký
Tờ trình của BKS về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán
Sơ yếu lý lịch của cá nhân ứng cử, đề cử vào HĐQT_BKS
Thư đề cử, ứng cử vào HĐQT_BKS
Thư giới thiệu bầu vào HĐQT
Thông báo ứng cử, đề cử vào HĐQT_BKS
Hướng dẫn biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2020
Dự thảo QC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
Dự kiến chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2020
Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên 2020