Các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
Nội dung chi tiết ở file đính kèm.
NQ số 11/NQ-HĐQT
Thư mời họp
Mẫu giấy đăng ký
Mẫu giấy uỷ quyền
Mẫu phiếu đặt câu hỏi
Hướng dẫn biểu quyết ĐHĐCĐ TN 2023
Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ TN 2023
Dự thảo Chương trình ĐHĐCĐ TN 2023
Báo cáo BKS năm 2022
Báo cáo HĐQT 2022, định hướng 2023
Tờ trình số 77/TTr- HĐQT
BCTCKT hợp nhất 2022 POT