Các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
Nội dung chi tiết ở file đính kèm.
NQ số 01/NQ-HĐQT