Công văn chấp thuận gia hạn thời gian nộp BCTC

CV số 600/UBCK-GSĐC v/v gia hạn thời gian công bố BCTC của POT