Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC quý 2 năm 2020.

Chi tiết các  thông tin liên quan  ở file đính kèm dưới đây.

CV 301 vv giải trình BCTC riêng Q22020
CV 302 vv giải trình BCTC hợp nhất Q22020