Công văn số 307 về việc gia hạn thời gian nhận phiếu biểu quyết của cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 10% vốn điều lệ.

CV307 Thông báo POT
CV364 Thông báo gia hạn thời gian
CV438 Thông báo gia hạn thời gian
CV497 Thông báo gia hạn thời gian