Ngày 9/3/2018 Công ty Cổ phần Thiết Bị bưu điện đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.  Cuộc họp đã diễn ra thành công với nhiều nghị quyết được thông qua đánh dấu mốc phát triển vượt trội của Postef trong năm 2017 và tương lai.

Ông Trần Hải Vân ,Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc đã báo cáo đại hội về tình hình và kết quả hoạt động năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; Năm 2017, Postef đạt tổng doanh thu  1.727  tỷ đồng, tăng 36% so với doanh thu 2016, đạt 123.39% so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 39,69 tỷ tăng 24%  so với năm 2016, vượt kế hoạch 12,93%.

Tại Đại hội, các cổ đông cũng đã nhất trí thông qua một số nội dung quan trọng khác như Báo cáo tài chính đã được kiểm toán hợp nhất năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017, báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương án đầu tư, dự kiến mức cổ tức, thù lao, phụ cấp HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018; Lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018, thông qua phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi đáp ứng nhu cầu vốn cho dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất sợi thủy tinh dùng cho thông tin quang.

Ngoài ra, các Cổ đông tham dự Đại hội cũng đã  thông qua việc miễn nhiệm và tiến hành bầu cử thành viên HĐQT bổ sung công ty nhiệm kỳ 2015-2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Postef năm 2018 đã đưa ra những quyết định quan trọng, tạo tiền đề để Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBNV Công ty cùng chung tay, góp sức quyết tâm gặt hái những thành quả mới trong năm 2018.