Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn.

Chi tiết các  thông tin liên quan  ở file đính kèm dưới đây.

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn