POT – Công bố thông tin:
1. CV số 83/CV – HĐQT ngày 04.02.2021 về công bố thông tin nghị quyết HĐQT ngày 04/02/2021.
2. NQ số 11/NQ – HĐQT nghị quyết hội đồng Quản trị ngày 04/02/2021.
Nội dung chi tiết ở file đính kèm.
CV số 83/CV-HĐQT
NQ 11/NQ-HĐQT