POT công bố thông tin:

  1. CV số 333a/CV về việc giải trình kết quả lợi nhuận sau thuế trên BCTC – R bán niên 2019 so với cùng kỳ năm trước.
  2. CV số 333b/CV về việc giải trình kết quả lợi nhuận sau thuế trên BCTC  hợp nhất bán niên 2019 so với cùng kỳ năm trước
CV số 333a/333b