POT – công bố thông tin:
1. Số 08/CV – HĐQT ngày 07/01/2021 :  Công bố thông tin báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn.
2. Số 09/BC – POSTEF ngày 07/01/2021 : Danh sách cổ đông  nhà nước, cổ đông lớn.
Nội dung chi tiết ở file đính kèm.
CV số 08/CV-HĐQT
CV số 09/BC-POSTEF