Giấy phép kinh doanh của nhà máy 1.

Chi tiết các  thông tin liên quan  ở file đính kèm dưới đây.

Giấy phép DKKD NM1