Báo cáo tài chính Hợp nhất  bán niên 2020 đã soát xét  và Báo cáo tài chính Riêng bán niên 2020 đã xoát xét.

Chi tiết các  thông tin liên quan  ở file đính kèm dưới đây.

Báo cáo tài chính Hợp nhất bán niên 2020 đã soát xét
Báo cáo tài chính Riêng bán niên 2020 đã xoát xét