POT – Công bố thông tin:
1. Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Mạnh Hùng – TV BKS.
Nội dung chi tiết ở file đính kèm.
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của TV BKS – Nguyễn Mạnh Hùng