POT – Công bố thông tin v/v giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.
Nội dung chi tiết ở file đính kèm.
Công văn CBTT