Ngày 29/05/2020, Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện đã ra quyết định số 33/QĐ-HĐQT ngày 29/05/2020 miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng của bà Trần Thị Hoà.

Chi tiết có tại file đính kèm.

Quyết định số 33 – HĐQT
Công văn số 202