POT – Công bố thông tin:
1. Báo cáo số 29/BCQT-POSTEF về tình hình quản trị công ty năm 2023.
2. Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty số 26/BC-POSTEF năm 2023.
Chi tiết ở file đính kèm.
Báo cáo số 25/BCQT-POSTEF
Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty số 26/BC-POSTEF