POT – Công bố thông tin:
1.Biên bản số 79/ĐHĐCĐ TN2023.
2.Nghị quyết số 22/ĐHĐCĐ TN2023.
Nội dung chi tiết ở file đính kèm.
Biên bản số 79/BB-ĐHĐCĐ TN2023
Nghị quyết số 22/ĐHĐCĐ TN2023