POT – Công bố thông tin:
1.Báo cáo số 214/BCQT-POSTEF về tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023.
2.Báo cáo số 215/BC-POSTEF về cung cấp thông tin quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023.
Nội dung chi tiết ở file đính kèm.
Báo cáo số 214/BCQT-POSTEF
BC số 215/BC-POSTEF