POT – Công bố thông tin:
1. Báo cáo tài chính Riêng POSTEF 2023
2. Công văn số 36/CV-HĐQT v/v giải trình chênh lệch lợi nhuận tăng/giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm trước của BCTC Riêng 2023.
3. Báo cáo tài chính Hợp nhất POSTEF 2023
4. Công văn số 37/CV-HĐQT v/v giải trình chênh lệch lợi nhuận tăng/giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm trước của BCTC Hợp nhất 2023.
Chi tiết ở file đính kèm.
BCTC Riêng POSTEF 2023
CV số 36/CV-HĐQT
BCTC Hợp nhất POSTEF 2023
CV số 37/CV-HĐQT