POT – Công bố thông tin:
1. Báo cáo tài chính Riêng Quý 4 -2022.
2. Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4 – 2022.
3. CV 01KT/CV-HĐQT giải trình chênh lệch lợi nhuận tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước.
Nội dung chi tiết ở file đính kèm.
BCTC Riêng Quý 4 – 2022
BCTC Hợp Nhất Quý 4 – 2022
Công văn số 01KT/CV-HĐQT