POT – Công bố thông tin:
1.BCTC kiểm toán Hợp nhất 2022.
2.CV số 48/CV-HĐQT giải trình BCTC HN v/v lợi nhuận cùng kỳ tăng hơn 10% cùng kỳ năm ngoái.
3.BCTC kiểm toán Riêng 2022.
4.CV số 49/CV-HĐQT giải trình BCTC R v/v lợi nhuận cùng kỳ tăng hơn 10% cùng kỳ năm ngoái.
Nội dung chi tiết ở file đính kèm.
BCTC HN năm 2022
CV số 48/CV-HĐQT
BCTC Riêng 2022
CV số 49/CV-HĐQT