POT – Công bố thông tin:
1. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I 2022.
2. Công văn số 113/CV-HĐQT v/v giải trình chênh lệch LNST trên BTCT HN QI/2022.
3. Báo cáo tài chính Riêng Quý I 2022.
4. Công văn số 112/CV-HĐQT v/v giải trình chênh lệch LNST trên BTCT R QI/2022.
Nội dung chi tiết ở file đính kèm.
BCTC HN QI/2022
CV số 113/CV-HĐQT
BCTC R QI/2022
CV số 112/CV-HĐQT