POT – Công bố thông tin:
1. Báo cáo tài chính riêng quý 3-2022.
2. Công văn số 351/CV giải trình chênh lệch lợi nhuận tăng hơn 10% của BCTC riêng quý 3-2022 so với cùng kỳ năm trước.
3. Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3-2022.
4. Công văn số 352/CV giải trình chênh lệch lợi nhuận tăng hơn 10% của BCTC hợp nhất quý 3-2022 so với cùng kỳ năm trước.
Nội dung chi tiết ở file đính kèm.
BCTC RIÊNG QUÝ 3 -2022
CV số 351/CV-HĐQT
BCTC HỢP NHẤT QUÝ 3-2022
CV số 352/CV-HĐQT