POT – Công bố thông tin:
1. Báo cáo tài chính Riêng Quý 4 2021.
2. Công văn 15/CV-HĐQT v/v giải trình BCTC Riêng Quý 4 2021.
3. Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4 2021.
4. Công văn 16/CV-HĐQT v/v giải trình BCTC Hợp nhất Quý 4 2021.
Nội dung chi tiết ở file đính kèm.
BCTC R Q4 2021
CV 15/CV-HĐQT
BCTC HN Q4 2021
CV 16/CV-HĐQT