POT – Công bố thông tin về BCTC riêng 2020:
1. CV số 73/CV – HĐQT ngày 01/02/2021 về việc công bố thông tin BCTC riêng năm 2020 đã được kiểm toán.
2. Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã được kiểm toán.
3. CV số 75/CV – HĐQT ngày 01/02/2021 giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên báo cáo riêng năm 2020 giảm so với cùng kỳ năm 2019.
Nội dung chi tiết ở file đính kèm.
CV số 73/CV-HĐQT
BCTC R 2020
CV số 75/CV-HĐQT