POT – Công bố thông tin:
1. BCTC riêng Q1.2021 của Công ty
2. CV số 210/CV – HĐQT : Giải  trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên BCTC riêng giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm trước.
3. CV số 212/CV – HĐQT : Công bố thông tin BCTC riêng Q1.2021 và giải trình chênh lệch.
Nội dung chi tiết ở file đính kèm.
BCTC R Quý I 2021
CV số 210/CV – HĐQT
CV số 212/CV – HĐQT