POT – Công bố thông tin:
1. CV số 171/2021/BCTN – HĐQT: Báo cáo thường niên năm 2020.
2. CV số 172/CV – HĐQT: Công bố thông tin báo cáo thường niên năm 2020.
Nội dung chi tiết ở file đính kèm.
CV số 171/2021/BCTN-HĐQT
CV 172/CV-HĐQT