POT – Công bố thông tin:
1.Công văn số 284/CV-HĐQT v/v xin từ nhiệm của thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020-2024.
Nội dung chi tiết ở file đính kèm.
CV số 284/CV-HĐQT