POT – Công bố thông tin: công văn số 320/CV giải trình chênh lệch 10% của báo cáo bán niên 2022 so với cùng kỳ năm trước.
Nội dung chi tiết ở file đính kèm.
CV số 320/CV