POT – Công bố thông tin:
1. CV số 327/CV-HĐQT v/v CBTT thay đổi người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện Nhà máy 1
2. Giấy chứng nhận ĐKHĐ ( lần thay đổi thứ 4 ) của Nhà máy 1.
3. CV số 329/CV-HĐQT v/v CBTT thay đổi người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện Miền Bắc.
4. Giấy chứng nhận ĐKHĐ ( lần thay đổi thứ 7 ) của Chi nhánh Miền Bắc.
Nội dung chi tiết ở file đính kèm.
CV số 327/CV- HĐQT
GCN ĐKHĐ (lần sửa đổi thứ 4) của Nhà máy 1
CV số 329/CV-HĐQT
GCN ĐKHĐ ( lần sửa đổi thứ 7 ) của CN Miền Bắc