POT – Công bố thông tin: Công văn số 344/CV – HĐQT công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị số 41/NQ – HĐQT và số 42/NQ-HĐQT
Nội dung chi tiết ở file đính kèm.
CV số 344/CV – HĐQT | NQ số 41/NQ – HĐQT | NQ số 42/NQ – HĐQT