POT – Công bố thông tin:
1.  CV số 429/CV- HĐQT  công bố thông tin báo cáo quản trị công ty sáu tháng đầu năm 2021 kèm theo báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 và BCQT số 424/BCQT- POSTEF
2. CV số 430/CV- HĐQT  công bố thông tin  cổ đông nhà nước cổ đông lớn kèm theo  danh sách cổ đông nhà nước cổ đông lớn và BC số 426/BC – POSTEF
Nội dung chi tiết ở file đính kèm.
CV số 429/CV – HĐQT | BCQT số 424/BCQT-POSTEF
CV số 430/CV – HĐQT | BC số 426/BC-POSTEF