POT – Công bố thông tin:
1. CV số 543/CV- HĐQT ngày 28/09/2021 công bố thông tin nghị quyết số 67/NQ – HĐQT ngày 28.09.2021.
2. Nghị quyết số 67/NQ – HĐQT ngày 28.09.2021 của Hội đồng quản trị Công ty.
Nội dung chi tiết ở file đính kèm.
CV số 543/CV- HĐQT
NQ số 67/NQ – HĐQT