POT – Công bố thông tin:
1. Công văn số 564/CV- HĐQT ngày 13.10.2021 công bố thông tin : Nghị quyết hội đồng quản trị số 90/NQ- HĐQT
1. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 90/NQ- HĐQT
1. Giấy đăng ký doanh nghiệp của công ty con tại Đà nẵng
Nội dung chi tiết ở file đính kèm.
CV số 564/CV- HĐQT
NQ số 90/NQ- HĐQT
Giấy đăng ký doanh nghiệp của công ty con tại Đà Nẵng