POT – Công bố thông tin:
1. CV số 582/CV – HĐQT ngày 22/10/2021 công bố thông tin báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước.
2. Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021
3. CV số 580/CV – HĐQT bản giải trình  chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước.
Nội dung chi tiết ở file đính kèm.
CV số 582/CV – HĐQT
BCTC HN QUÝ III-2021
CV số 580/CV – HĐQT