POT – Công bố thông tin:
1. CV số 593/CV – HĐQT ngày 26/10/2021 công bố thông tin Nghị quyết số 98/NQ- HĐQT ngày 26/10/2021.
2. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 98/NQ – HĐQT ngày 26/10/2021
Nội dung chi tiết ở file đính kèm.
CV số 593/CV- HĐQT
NQ số 98/NQ – HĐQT