POT – Công bố thông tin:
1. CV số 330/CV – HĐQT: CBTT nghị quyết HĐQT về việc cử anh Phạm Cao Thắng làm người đại diện theo ủy quyền 100% phần vốn của Postef tại công ty TNHH Liên doanh  Lào – Việt.
2. Nghị quyết số 35/NQ – HĐQT
Nội dung chi tiết ở file đính kèm.
CV số 330/CV – HĐQT
Nghị quyết số 35/NQ – HĐQT